TEMA 9– MÀQUINES ELÈCTRIQUES EN AC

  

Toni Rama

TEMA 9– MÀQUINES ELÈCTRIQUES EN AC

  

Curs 2012-13

 • Aparell capaç de transformar energia elèctrica en qualsevol altra forma d’energia, o viceversa.

  Energia elèctrica Energia

  Energia Energia

  MOTOR

  elèctrica Mecànica Energia

  Energia elèctrica

  GENERADOR

  Mecànica Energia Energia

 • Aparell capaç de transformar energia elèctrica en qualsevol altra forma d’energia, o viceversa.

  http://www.youtube.com/watch?v=I-gjZO5C3n8 http://www.youtube.com/watch?v=ij3PN_PSM_U

 • Màquines elèctriques és poden classificar segons dos criteris: 1.  Tipus de corrent amb què treballen.

2.  Si tenen parts mòbils o no.

  Energia elèctrica Energia

  Corrent AC Corrent CC

  Màquines Estàtiques

  Màquines Rotatives

  MOTOR

 • Aparell capaç de transformar energia elèctrica en qualsevol altra forma d’energia, o viceversa.

  http://www.youtube.com/watch?v=xwvlpIy1sak http://www.youtube.com/watch?v=Wu4g_qPBw9s http://www.youtube.com/watch?v=5IdezpclHQo http://www.youtube.com/watch?v=A2PQ8wxvoFo https://www.youtube.com/user/marderrrr?feature=watch ROTOR ESTATOR CONNEXIONAT

  (CAIXA DE BORNS) rotor (part mòbil) i l’estator (part estàtica).

 • Una màquina elèctrica rotativa es divideix en dos parts: el

  Màquines CC Màquines CA

  Motors i generadors Motors i generadors Motors i generadors síncrons asíncrons

Inductor Estator Rotor Estator

  

Induït Rotor Estator Rotor

 • Funcionament bàsic: Aquests motors basen el seu funcionament en l’obtenció d’un camp magnètic giratori.
 • Dins d’aquest camp giratori pot haver-hi un electroimant que gira a la mateixa velocitat que el camp à MOTOR SÍNCRON.
 • Dins del camp pot haver-hi també un bobinat sotmès a inducció, i per tant apareix una corrent elèctrica i per tant una força de Lorentz. El gir és més lent que el camp

 • Funcionament bàsic: Aquests motors basen el seu funcionament en l’obtenció d’un camp magnètic giratori.

  MOTORS CA SÍNCRONS ASÍNCRONS

  Camp magnètic rotatori n r

   = n n r

   < n

 • Funcionament bàsic: Aquests motors basen el seu funcionament en l’obtenció d’un camp magnètic giratori.

  MOTORS CA SÍNCRONS ASÍNCRONS

  Camp magnètic rotatori

  I e (CC)

  I i (AC) R o to r

  Est a to r

  Trifàsic Monofàsic n = n r n r

   < n

  Camp magnètic rotatori BIFÀSIC

MOTORS CA

  Camp magnètic rotatori MONOFÀSIC

MOTORS CA

 • Es tracta de crear un camp magnètic bifàsic a partir d’un únic corrent en alterna.

  Camp magnètic rotatori

MOTORS CA

  MONOFÀSIC •  Es tracta de crear un camp magnètic bifàsic a partir d’un únic corrent en alterna.

 • IDEA: Un condensador en paral.lel desfasa el corrent respecte la tensió 90º (CIRCUIT RC PARAL.LEL).

  https://sites.google.com/ site/tecnorlopez33/ tema4-maquinas- electricas/06-motores- de-ca

  Camp magnètic rotatori

MOTORS CA

  Camp magnètic rotatori http://www.edumedia-sciences.com/es/a499-motor-a-corriente-alterna

MOTORS CA

LINK INTERESSANT

  Camp magnètic rotatori

MOTORS CA

  (cmr)

 • Les màquines estudiades fins ara, les bobines tenies dos pols (N i S), i per aquest motiu s’anomenen BIPOLARS (p=1).
 • Les màquines AC reals tenen les seves bobines estatòriques distribuïdes en una mena de trenat a causa de la manca d’espai. La figura de sota mostra l’esquema d’una màquina trifàsica en la qual cadascuna de les tres bobines està muntada en 4 parts, respectant el desfasament de 120º.
 • Mitjançant aquesta distribució es creen quatre pols dins de l’estator i dos electroimants (per bobina) à QUADRIPOLARS (p=2).

  p=1 ω = ω elec cmr p=2

  ω = ω elec cmr

  2

  Camp magnètic rotatori cmr elec p

MOTORS CA

  ω ω ⋅ = Relació entre la velocitat de rotació del camp magnètic rotatori i la freqüència f (corrent CA). n p n elec

  ⋅ = [ ]

  1 min

  60

  = = p f p n n elec

  ⎫ ⎧

  60

  60

  2

  60 [ ]

  1 min

  60

  = p f n n és la velocitat de gir del camp magnètic rotatori també es

  Relació entre la velocitat de rotació del camp magnètic rotatori i la freqüència f (corrent CA).

  [ ]

  1 min

  60

  = p f n

 • Si la freqüència del corrent CA és constant, llavors la velocitat del motor AC és constant.
 • Alguns motors CA tenen dos posicions de funcionament (que el que fan és treballar amb un parell de pols 2:1).

 • Funcionament bàsic: Aquests motors basen el seu funcionament en l’obtenció d’un camp magnètic giratori.

  MOTORS CA SÍNCRONS ASÍNCRONS

  Camp magnètic rotatori

  I e (CC)

  I i (AC) R o to r

  Est a to r

  Trifàsic Monofàsic n = n mec elec p

  ω ω =

 • Funcionament bàsic: Necessita una corrent d’excitació CC (I

  SÍNCRONS

  I e (CC)

  I i (CA) R o to r

  Est a to r n r

   = n

  e

  ) que circuli pel bobinatge del rotor (inductor) i un corrent altern CA que circuli pel bobinat de l’estator per generar el camp magnètic giratori.

  [ ]

  1 min

  60

  = = p f n n r

  La velocitat de gir del camp magnètic

  ROTOR equival a un imant (B r ) que va seguint el CMR (B s ). mec elec p

  ω ω =

 • Funcionament bàsic: Necessita una corrent d’excitació CC (I

  SÍNCRONS

  I e (CC)

  I i (CA) R o to r

  Est a to r n r

   = n

  e

  ) que circuli pel bobinatge del rotor (inductor) i un corrent altern CA que circuli pel bobinat de l’estator per generar el camp magnètic giratori.

  Un altre manera de veure la rotació: ROTOR rep un parell motor degut a la Llei de Lorentz.

  τ = F ⋅ 2r = 2r I e

  ⋅ l B S

  [Nm] r: radi Rotor.

  B s : cmr l: longitud conductor mec elec p

  ω ω =

 • Corbes característiques: Motors síncrons són màquines de gir constant perquè s’alimenten amb la xarxa de distribució elèctrica, on la freqüència i la tensió són constants.
 • Si augmenta molt la magnètic (vibracions)!!! capaç de seguir el camp càrrega, el rotor NO és

    SÍNCRONS S i a u g m e n t a l a càrrega, augmenta el parell motor. r r to to a o

    R Est I (CC) e i I (CA)

    Si augmenta la càrrega, el motor necessita més potència ω = ω p elec mec d’alimentació per mantenir la velocitat constant!!! n = n r

    S i a u g m e n t a l a càrrega, augmenta el = 3

    P

    V I cos ρ f f

    

  Arrencada motors síncrons: El principal problema és el moment d’arrencada ja que al

  • començament el rotor està quiet i necessita un temps per enganxar amb la velocitat de

   sincronisme. Si B (cmr) va massa ràpid pot ser que no s’enganxi i provoqui vibracions

   s (canvis en el gir del rotor).

    Sol 1: Reduir la velocitat n del camp magnètic rotatori B i anar incrementant poc a poc. Necessitem equip elèctric que variï

    1.  s la freqüència i que reguli tensió V perquè no passi molta intensitat. f Sol 2: Utilitzar un motor extern per accelerar el rotor fins velocitat de sincronisme i després desconnectar. Això és fa amb el

    2.  motor síncron en buit.

  3. Sol 3 : Utilització de bobinatges esmorteïdors. Consisteix en muntar unes barres a les cares del rotor connectades en

     curtcircuit. Al començament no s’alimenta l’espires del rotor (I =0) però aquestes barres (conductors) indueixen una fem i al e mateix temps un camp elèctric B que comença a seguir al cmr (B ). Això accelera el rotor, mai pot arribar a la velocitat de w s sincronisme, i després s’alimenta el rotor (I ) perque arribi a la velocitat de sincronisme n. Quan passa això B desapareix. e w

    BALANÇ ENERGÈTIC D’UN MOTOR CA (genèric)

    Pèrdues elèctriques Motor Síncron

    2

  2 I R + I R W

    e r f s [ ] R : resistència del Rotor. r R : resistència de l’estator. s I : Intensitat del CA que circula per cadascuna de les f bobines de l’estator. I : Intensitat CC d’excitació del rotor. e

  • Funcionament bàsic: Aquests motors basen el seu funcionament en l’obtenció d’un camp

    magnètic giratori , però NO necessiten corrent d’excitació per posar-se en moviment. Treballa induint tensions i corrents al seu rotor.

    MOTORS AC SÍNCRONS ASÍNCRONS

    Camp magnètic rotatori

    I e (CC)

    I i (AC) R o to r

    Est a to r

    Trifàsic Monofàsic n = n r n r

     < n

  • Funcionament bàsic: Aquests motors basen el seu funcionament en l’obtenció d’un camp

    magnètic giratori , però NO necessiten corrent d’excitació per posar-se en moviment. Treballa induint tensions i corrents al seu rotor.

    Camp magnètic rotatori

  MOTORS AC

    Rotor ASÍNCRONS bobinat

    Trifàsic Monofàsic Rotor de gàbia d’esquirol n < n r

    Motor AC de rotor bobinat

    

  Motor AC de ROTOR de gàbia d’esquirol

  ε

    = B S

    ⋅ l v

  • Funcionament bàsic: Aquests motors basen el seu funcionament en l’obtenció d’un camp

    magnètic giratori , però NO necessiten corrent d’excitació per posar-se en moviment. Treballa induint tensions i corrents al seu rotor.

    Camp magnètic rotatori

  MOTORS AC

    Rotor ASÍNCRONS bobinat

    Trifàsic Monofàsic Rotor de gàbia d’esquirol n < n r

    ?

    60 −1 Velocitat de sincronisme o velocitat min n = f

    "# $% de gir del cmr p n

    Velocitat de lliscament = n n llisc r n n llisc rn s

    = ⋅100 = ⋅100 [%] Lliscament. n n

    60 −1

    = (1 n min − s)⋅ n = (1− s) ⋅ f r Velocitat del motor.

    #$ %& p

    

  Funcionament bàsic: Aquests motors basen el seu funcionament en l’obtenció d’un camp

  • magnètic giratori , però NO necessiten corrent d’excitació per posar-se en moviment. Treballa induint tensions i corrents al seu rotor. Aquesta tensió o corrent induïda tindrà una freqüència f que dependrà de la velocitat de gir del motor (rotor). rotor

    Si n =0 = f

    à s=1 à f

    r rotor estator

    [Hz]

    f = s f rotor estator

    Si n =n = 0 r à s=0 à f rotor

    Freqüència elèctrica de la xarxa

  • Corbes característiques: Es distingeixen 3 zones d’operació.

    Zona A: En augmentar la càrrega, la velocitat disminueix d’una manera lineal amb l’increment de càrrega. Qualsevol funcionament normal d’un motor inducció es troba en aquesta zona de la corba.

    Zona B: És una zona de transició on la velocitat de rotació té una disminució moderada i el motor perd el comportament lineal.

    Zona C: Es tracta del moment d’arrancada. En aquesta zona el parell motor disminueix en augmentar la càrrega.

    CONNEXIONAT (CAIXA DE BORNS)

  2 TIPUS DE CONNEXIONAT:

  • CONNEXIÓ EN ESTRELLA •  CONNEXIÓ EN TRIANGLE.
  • •  Conexión de las tres líneas (L1, L2, L3) depende de si hay neutro (N) o

   no.

    TENSIÓN SIMPLE (V S ) (tensión de fase V f ) TENSIÓN COMPUESTA (V C ) (tensión de linea )

    3 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 1 L L L L L L L L L L L L

    V V

    V V

    V V

    V V

    V      

       − = − =

    − = − −

    −

  • Sistema trifásico en TRIANGULO con 3 cargas iguales (sistema equilibrado):

    Z 1 =Z 2 =Z 3 =Z ρ

    Linea 3 L 2 L 1 L

    I I

    I I = = = Fase 1 L 3 L 3 L 2 L 2 L 1 L

    I I

    I I = = =

    − − −

  • Sistema trifásico en TRIANGULO con 3 cargas iguales (sistema equilibrado):

    Z 1 =Z 2 =Z 3 =Z ρ

    Linea 3 L 2 L 1 L

    I I

    I I = = = Fase 1 L 3 L 3 L 2 L 2 L 1 L

    I I

    I I = = =

    − − − Fase Linea 2 L 1 L 1 L

    I

    3 I

    I

    2 I 30 cos ⋅ =

    ⇒ = ° −

    Fase Linea

    I

    3 I ⋅ =

  • 2 TIPUS DE CONNEXIONAT:
   • CONNEXIÓ EN ESTRELLA •  CONNEXIÓ EN TRIANGLE.

    ⎭ ⎬ ⎫

    3 V c f f c

    V V

    3 V

    =

    = ⇒ ⋅

    ⎩ ⎨ ⎧

    3 P L f

    3 c f

    V I

    ρ ⋅ = cos

    POTENCIA ACTIVA

    I L

    3 I ⋅ =

    I

    V V = Fase Linea

    Tensió més petita!!! (parell motor més petit). Es fa servir al començament perquè

  • 2 TIPUS DE CONNEXIONAT:
   • CONNEXIÓ EN ESTRELLA •  CONNEXIÓ EN TRIANGLE.

    3 P L f

    V V

    3 V

    =

    = ⇒ ⋅

    ⎩ ⎨ ⎧

    ⎭ ⎬ ⎫

    V I

    c

    ρ ⋅ = cos

    POTENCIA ACTIVA

    3 I ⋅ =

    I

    Fase Linea

    V V =

    3 V c f f c

  • 2 TIPUS DE CONNEXIONAT:
  • CONNEXIÓ EN ESTRELLA
   • CONNEXIÓ EN TRIANGLE.

  3 C f

    ⎨ ⎧ = ⇒ ⋅

    I I Tensió més gran!!! (parell motor més gran). Es el tipus de connexió

    I I

    Linea f fase

    3

    =

    V I P ⎭ ⎬ ⎫ ⎩

    f c

    ρ ⋅ = cos

    POTENCIA CONSUMIDA PEL SISTEMA

    I F

    I I =

    3 Linea Fase

    3

    V V ⋅ =

  3 L

  • 2 TIPUS DE CONNEXIONAT:
  • CONNEXIÓ EN ESTRELLA
   • CONNEXIÓ EN TRIANGLE.

  3 C f

    f c

    V V ⋅ =

    3 Linea

    I POTENCIA CONSUMIDA PEL SISTEMA ρ ⋅ = cos

    V I P ⎭ ⎬ ⎫ ⎩

  3 L

    ⎨ ⎧ = ⇒ ⋅

    =

    3

    Linea f fase

    I I

    I I

  2 TIPUS DE CONNEXIONAT:

  • CONNEXIÓ EN ESTRELLA •  CONNEXIÓ EN TRIANGLE.
  • Placa del motor:

  • Placa del motor:

    JUNY 2012-11 (SÈRIE 1) opció B

    JUNY 2012-11 (SÈRIE 1) opció B

    JUNY 2010-11 (SÈRIE 1) OPCIÓ B

    JUNY 2010-11 (SÈRIE 1) OPCIÓ B

    SET 2010-11 (SÈRIE 2) OPCIÓ B P3

    SET 2010-11 (SÈRIE 2) OPCIÓ B P3

    JUNY 2009-10 (SÈRIE 1) OPCIÓ B P3

    JUNY 2009-10 (SÈRIE 1) OPCIÓ B P3

    JUNY 2009-10 (SÈRIE 4) OPCIÓ A P3

    JUNY 2009-10 (SÈRIE 1) OPCIÓ B P3

    SET 2009-10 (SÈRIE 2) OPCIÓ B P3

    SET 2009-10 (SÈRIE 2) OPCIÓ B P3

    GENERADOR

    N

    FEM INDUÏDA EN UNA ESPIRA (rotació) S B

      Δ ⋅ = ΔΦ L a S

    ⋅ =

    S L a

    w

    I t t

    ω ϕ ϕ ω

    = ⇒ =

    Superfície cte S t sen B t

    ω ω ⋅ ⋅ ⋅ − = Δ ΔΦ

    ϕ cos ⋅ ⋅

    = Φ S B

    Variació de l’angle S t B

    ω cos ⋅ ⋅ = Φ

    FEM INDUÏDA EN UNA ESPIRA (rotació) ΔΦ

    B S sen t = − ω ⋅ ⋅ ⋅ ω t

    Δ

    S a

    B S sen t ε ω ω

    = ⋅ ⋅ ⋅

    L

    w

    I N

    FEM INDUÏDA EN UNA BOBINA/SOLENOIDE DE N ESPIRES S t sen B N

    ω ω ε ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

  • Hasta ahora, sólo hemos generado una corriente alterna, corriente

    alterna monofásica .

  • En la práctica se utilizan de manera simultánea diferentes corrientes alternas monofásicas, conjunto polifásico de corrientes. El sistema más empleado es el sistema trifásico.

Mostrar más